01-01-2021

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Petit Blush die via koop op afstand met de consument worden gesloten. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.petitblush.com. Op verzoek zenden wij u de Algemene Voorwaarden toe.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling verklaart de consument zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit door Petit Blush duidelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Petit Blush zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk omschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Petit Blush niet.
2.3 Petit Blush vermeldt in haar aanbiedingen duidelijk de rechten en verplichtingen van de consument bij aanvaarding van een aanbod. Dit betreft onder meer de vermelding van de prijs, de verzendkosten, de wijze van betaling en het herroepingsrecht.
2.4 Petit Blush is gerechtigd een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Er is pas sprake van een overeenkomst als Petit Blush de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel zonder opgave van reden binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument, te retourneren. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal Petit Blush dit vermelden in het aanbod.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op basis van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te zijn. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten te dragen.
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn zal Petit Blush het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

4. Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Petit Blush de prijzen niet verhogen, tenzij er sprake is van voor Petit Blush belangrijke wijzigingen in btw-tarieven of extreme schommelingen in buitenlandse valuta.
4.3 Betaling dient te geschieden via een door Petit Blush aangeboden betaalmethode. Petit Blush kan niet worden verplicht een andere betaalmethode te accepteren. Petit Blush is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling per bank geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Petit Blush is bijgeschreven.
4.4 Betaling dient direct na een bestelling te geschieden. Wanneer het verschuldigde bedrag door Petit Blush is ontvangen, wordt de bestelling in behandeling genomen en verwerkt.
4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Petit Blush gerechtigd de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.6 Indien je een sale artikel retourneert en je valt onder het nummer van de juiste kortingscode, dan wordt dit verrekend met het geretourneerde bedrag.
4.7 Voor afgeprijsde artikelen vanaf 40% korting wordt een tegoedbon voor het geretourneerde bedrag verstrekt. Artikelen met 60% en 70% korting mogen niet geretourneerd worden.
4.8 Bij misbruik van de kortingscode, die hier niet voor bedoeld is, wordt de bestelling in zijn geheel geannuleerd en het bedrag teruggestort op de bij ons bekende rekening.

Levering
5.1 De vermelde levertijden van de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de bestelling, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. In dat geval zal Petit Blush het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de consument retourneren.
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Petit Blush is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven afleveradres.
5.3 Leveringen vinden uitsluitend plaats in door Petit Blush opgegeven landen. Petit Blush kan niet worden verplicht tot levering in andere landen.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Geleverde Petit Blush producten of diensten blijven eigendom van Petit Blush totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van beschadiging of vermissing gaat op de consument over vanaf het moment van bezorging.

7. Conformiteit en garanties
7.1 Petit Blush staat er voor in dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er binnen de garantietermijn een gebrek ontstaat, dient de consument Petit Blush hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen. Petit Blush zal het artikel ter reparatie terugnemen of vervangen, mits het gebrek niet is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Petit Blush.
7.3 Garantie is beperkt tot de door de fabrikant of leverancier van het product gestelde termijn.

Klachten en aansprakelijkheid
8.1 De consument dient een artikel zo spoedig mogelijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail aan Petit Blush te worden gemeld.
8.2 Na ontvangst van de klacht zal Petit Blush de artikelen vervangen dan wel het aankoopbedrag restitueren na retourzending.
8.3 Indien een artikel niet voldoet aan de kwaliteitseisen die daaraan bij normaal gebruik redelijkerwijs gesteld kunnen worden, kan de consument Petit Blush daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte stellen en zal Petit Blush de klacht beoordelen en zo nodig het betreffende artikel herstellen of vervangen.

9. Kracht van de meerderheid
9.1 Petit Blush kan niet gehouden worden tot nakoming van een overeenkomst of een gedeelte daarvan in geval van overmacht. Petit Blush heeft in dat geval het recht om de overeenkomst op te schorten, slechts gedeeltelijk na te komen of te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van het nagekomen deel van de overeenkomst dat een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.2 Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen Petit Blush en de consument is Nederlands recht van toepassing, ook indien de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 Petit Blush en de consument zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.